Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vad skiljer SVA mot SV?

Kategori: kunskapskrav, styrdokument, svenska, svenska som andraspråk

Vad är egentligen skillnaden mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk? Förutom en ämnesdidaktisk skillnad och hänsyn till de processer som sker när man lär in en första eller andraspråk så finns det vissa olikheter i styrdokumenten  som vi behöver förhålla oss till. Det här inlägget är skrivet i syfte att försöka reda ut vissa av dessa:

Jag har utgått från skolverkets kursplaner i A3- format som på ett väldigt tydligt och överskådligt sätt visar progressionen över hela grundskolan. 

För att göra skillnaderna mellan ämnena tydliga har jag markerat direkt i dessa dokument:

Kursplan för SV

Kursplan för SVA

 

Syfte:

Fokus i SVA ska ligga på att lära in och utveckla det svenska språket med dess uttal, ord och begrepp samt att välja och använda språkliga strategier.

Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

I syftet för svenska står det istället tillägget: Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Centralt innehåll:

Åk 1-3

Elever som läser SVA ska befästa det svenska språket och kunna göra jämförelse med modersmålet. Läsriktningen ska förankras, uttal, betoning och satsmelodi, vardagliga ords betydelse och kategorisering ska även de läras in. Eleverna ska även utveckla strategier för att förstå och göra sig förstådda i situationer där det egna svenska språket inte räcker till.

Elever som läser SV ska istället lära sig mer om skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

 

Åk 4-6

Elever som läser SVA ska fortsätta utveckla strategier för att förstå och göra sig förstådda. Ord och begrepp nämns vid ett flertal tillfällen vilket självklart är viktigt i språkets alla delar men visar även att det är viktigt att utveckla ett metaspråk och sätta ord på språkets olika delar.

Eleverna som läser SV har istället fokus på nordiska språk samt texter från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. En märklig skillnad är att i SV ska eleverna lära sig om dialoger men de ska inte de som läser SVA. Varför? En annan skrivelse som försvinner är att eleverna ska träna på det svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålet. Varför är inte det här viktigt längre?

 

Åk 7-9

Här kommer skrivelsen om jämförelsen mellan det svenska språket och elevens modersmål tillbaka igen med fokus på meningsbyggnaden. Ord och begrepp står fortfarande i fokus med en tydlig progression från de tidigare årskurserna.

Eleverna som läser SV ska precis som i tidigare årskurser istället fokusera på Nordiska språk och minoritetsspråk i Sverige och även på barn- och ungdomsförfattare från Sverige och Norden.

 

Kunskapskraven

Åk 1-3

Strategier står i fokus för SVA och att eleverna ska utgå från egna referensramar, egna formuleringar samt fokus på begripligheten och att huvudsakliga innehållet framgår.

En skillnad jag tycker är märklig är att i de berättande texterna ska elever som läser SV ha en tydlig inledning, handling och avslutning medan elever som läser SVA endast behöver ha en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.  Här behövs alltså inget avslut på berättelserna.

 

Åk 4-6

Även här är det fokus på egna referensramar, enkla texter och förtydliga. En stor och märklig skillnad är att elever som läser SVA ska kunna ge omdömen om texters innehåll och språk medan elever som läser SV endast behöver kunna ge omdömen om texters innehåll.

Elever som läser SV har ett fortsatt fokus på minoritetsspråk där de ska kunna se likheter och skillnader med det svenska språket.

 

Åk 7-9

Elever som läser SV ska kunna göra textkopplingar i form text till text, vilket inte krävs av elever som läser SVA. De ska också kunna resonera om verk utifrån historiska och kulturella sammanhang, vilket inte heller det krävs av SVA.

Elever som läser SV ska kunna jämföra med närliggande språk och jämföra dessa med svenskan medan elever som läser SVA ska kunna jämföra svenskan och andra språk.

När det gäller att ge omdömen behöver elever enligt kursplanen endast kunna ge omdömen om innehåll och uppbyggnad medan enligt SVA ska de även kunna ge omdömen om språk.

Det märkliga är att det i SV krävs omdömen om texters innehåll och uppbyggnad för ett E men inte för ett C, sen återkommer skrivelsen för ett A. Hur har skolverket egentligen tänkt här?

 
 
 
 

Frågeställningar:

  • Varför är det inte enligt skolverket lika viktigt för en elev som läser SV att utveckla ett metaspråk?
  • Varför behöver inte en elev som läser SV träna på att utveckla avslut och dialoger i berättande texter?

 

 

Kommentera inlägget här: