Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

På, mellan och bortom raderna

Kategori: litteraturtips, läsaktiviteter, läsförståelse

Emma Frey-Skott har skrivit handledningen "På, mellan och bortom raderna" och ger i materialet praktiska tips på hur lärare kan arbeta med 12 olika skönlitterära böcker på mellanstadiet. Hon var vänlig och skickade mig ett recensionsexemplar och här kommer mina summerande tankar:  
 
 
Handledningen kan beställas från Natur & Kultur.
På deras hemsida finns även ett smakprov att läsa.
Boken går självklart att beställas även från andra sidor så som Adlibris och Bokus
 
Teoretisk bakgrund
I den teoretiska bakgrunden lyfts författarna Barbro Westlund, Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin och Lucy Calkins fram och vikten av att lärarna aktivt måste undervisa i läsförståelsestrategier. Elevernas förförståelse behöver aktiveras, innehållet skapas i mötet mellan läsaren och texten, explicit undervisning samt vikten av engagerad läsning. Handledningen är dock ingen teoretiskt genomgång utan fokuserar på det praktiska arbetet vilket jag tycker är bra. Vill man läsa vidare om teorier så tipsas det om litteratur. Förutom den läsningen som nämns i "På, mellan och bortom raderna" skulle jag vilja lägga till:
 
  • Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur
  • Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013
  • Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. 2., uppdaterade utg. Stockholm: Natur & kultur
  • Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning: en bro mellan teori och praktik. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur
Vill man förkovra sig i litteraturvetenskap (vilket ger oss en bra utgångspunkt när vi ska strukturera upp aktiviteter kring läsning) så är två av mina favoriter: 
  • Kjersén Edman, Lena (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur
  • Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur
Upplägg
I "På, mellan och bortom raderna" ges förslag på vilka böcker som kan läsas i de olika årskurserna. Jag tycker att urvalet har en bra spridning både kring teman och att huvudpersonerna är jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Genrerna på litteraturen sträcker sig både över historisk litteratur, fantasy, vänskap, äventyr, verklighet, övernaturligt och utsatthet. I handledningen ges en kort resumé av handlingen samt ett författarpoträtt och därefter ges läsförståelseuppgifter till böckerna. Frågorna är kopieringsmaterial som är utformade som smidiga kort som kan delas ut till eleverna för att t.ex. klistras in i en loggbok. Varje fråga är markerad med en symbol som ger anvisningar om på vilken nivå frågan är ställd. 
 
Förslag på upplägg
I det här kapitlet ges det förslag på hur litteraturen kan introduceras för klassen, hur läraren kan arbeta med högläsning, enskild läsning samt läsgrupper. Praktiska råd är alltid välkomna och här hade jag faktiskt önskat fler förslag där teori omvandlas till användbara tips som kan användas både före, under och efter läsningen. Dock finns det bra kopieringsunderlag: notislappar, Venn-diagram, läslogg, tankekarta, bokrecension och två olika läsprotokoll. Här hade även kopieringsunderlag för författarporträtt och några som rör begreppsträning passat in. Det hade även varit intressant att få inspiration på olika sätt som böckerna kan slutredovisas på. 
 
 
 
Frågekorten
Till varje bok finns de olika frågekort med symboler som visar om frågan rör sig på, mellan eller bortom raden. Tydligt och bra! Ordet berätta överanvänds men på några ställen överraskas jag och ser förklara och motivera. De här hade jag velat ha fler av. Även andra språkhandlingar som: beskriv, jämför, diskutera, redogör för, argumentera, illustrera, sammanfatta etc. Bra att börja tidigt och använda de korrekta beskrivningarna för dessa språkhandlingar. Det underlättar för eleverna när de kommer upp i de högre årskurserna. 
 
Summering
"På, mellan och bortom raderna" är överlag en mycket användbar handledning och jag tror att många lärare kan finna inspiration här. I framtiden hoppas jag vi får se fler liknande lärarhandledningar som underlättar för lärare att arbeta med läsning. Hade varit roligt om de även kom ut fokuserade på olika teman eller där sakprosatexter får stå i fokus.  
 
 

KOMMENTARER:

Kommentera inlägget här: