Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Perspektiv på läsförståelse

Kategori: forskning, läsförståelse

Hösten 2014 genomförde Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet, föreläsningsserien Perspektiv på läsförståelse, med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik.
 
Barbro Westlund och Kristina Danielsson är två av de forskare som medverkade och delade med sig av sina tankar om arbetet med läsförståelse. Här kan ni se föreläsningarna som jag varmt rekommenderar.
 
Här delar jag med mig av mina tankar från Barbro Westlunds föreläsning. 
Det första som jag reagerar på i Westlunds föreläsning är att hon slår fast att i Lpo94 nämns inte läsförståelse överhuvud taget. Inte konstigt att Sverige ligger efter med i arbetet och att elevernas resultat halkar efter i internationella undersökningar. Skönt att läsning har fått en tydligare plats i Lgr11. 
 
Westlund lyfter de yngre barnens läsande som enligt mig är otroligt viktigt. Här läggs grunden och samtalar vi om litteratur, tränar på att göra inferenser, skapar inre bilder, se sammanhang, sammanfattar, drar slutsatser etc. Westlund menar att "Små barn utvecklar förståelsekompetenser genom att lyssna" vilket jag tror är helt sant. Litteraturarbetet borde få sin tydliga plats redan i förskolan. 
 
I föreläsningen diskuterar Westlund läsförmåga kontra läsförståelse. Flera elever har en god förmåga att avkoda texter men förstår inte vad de läser. Siffran hon presenterade var 10-15% av eleverna som faller inom dessa ramar men nämner också att det säkerligen är ett stort mörketal då det inte har forskats i tillräcklig utsträckning om det här. Eleverna behöver engageras i sin läsning och få läsande förebilder på hur olika strategier används. Eleverna får ej lämnas ensamma i sin läsning vilket mig är otroligt viktigt. Vi behöver lyfta fram den viktiga katederundervisningen och engagera eleverna. 
 
Westlund lyfte även upp risker med "En läsande klass". Intentionerna är goda med faran är att färdigheterna blir isolerade och lässtrategierna lärs in var för sig istället för att utgöra en helhet där eleverna vandrar mellan olika strategier efter behov. Läsningen får aldrig bli instrumentaliserad . Jag håller helt med henne men jag hoppas inte att lärarna använder "En läsande klass" på det sättet utan ser det som en inspirationskälla att plocka godbitar ur. Inte som ett läromedel att använda från pärm till pärm. Westlund ger dock exempel på när figurerna har används på "fel" sätt på högstadiet. Figurerna i sig får absolut inte överskugga det de står för. Jag hoppas och tror att flera lärare känner sig stärkta i arbetet med läsförståelsestrategier i och med "En läsande klass" och att det inte alls har bidragit till att avprofossenalisera läraryrket utan istället bidragit till mer kvalitativ läsning ute i våra klassrum. 
Kommentera inlägget här: