Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Godnattsagor för rebelltjejer

Kategori: berättande text, beskrivande text, litteraturtips

Jag måste bara tipsa om den här fantastiska boken. Godnattsagor för rebelltjejer. 
 
 

Boken lyfter 100 olika starka kvinnor från skilda tider och kulturer. Det de har gemensamt är att de har följt sina drömmar oavsett vad omgivningen har tyckt om det. Vilken inspiration det är att få läsa om dem. Flera av kvinnorna hade jag inte ens hört talas om tidigare medan andra är mer välkända. 

Boken är skriven med ett sagospråk "Det var en gång.." vilket gör att det blir väldigt lätt att ta till sig även för de yngre läsarna. Men boken passar alla från 3 år och uppåt. 

Fadumo Dayib kommer från Somalia och lärde sig läsa och skriva först när hon var fjorton år. Hon flydde från krig och från ett land som inte erbjöd henne några framtidsutsikter. Nu är hon tillbaka i Somalia och är den första kvinnan någonsin som ställt upp i ett presidentval i landet. 

Balkissa Chaibou från Niger skulle giftas bort men ville studera för att bli läkare. Hon fann sig inte i att bli bortgift utan gick till domstolen och fick tillslut rätten på sin sida. Idag studerar hon till läkare och inspirerar andra till att våga säga nej till tvångsäktenskap.

Mary Edwards Walker som levde i USA i slutet av 1800-talet. Hon vägrade att klä upp sig i klänningar utan klädde sig precis som hon ville - i byxor, slips och skjorta. Trots att hon blev arresterar vid upprepade tillfällen på grund av sin klädsel så ändrade hon inte på sig. Hon blev även en av de första kvinnliga läkarna i USA.

Listan kan fortsätta och göras lång - Köp boken! Ge bort den till vänner och ungdomar. Använd den i undervisning för gemensam läsning. Fyll skolorna och bibliotek med den för den kommer garanterat att inspirera andra att våga följa sina drömmar. 

 

Läsaktiviteter kopplade till nyhetsartiklar

Kategori: beskrivande text, läsaktiviteter, lässtrategier, sakprosatexter

I veckan tipsade jag om att arbeta med utgångspunkt i nyhetsartiklar. Här är lite tips på hur man kan arbeta med läsförståelsestrategier indelade i aktiviteter före, under och efter läsning. 
 
 
Före läsning: Förbered eleverna inför läsning.
 • Visa en bild kopplad till artikeln - diskutera vad ni ser, vad tror ni bilden har med nyheten att göra - förutspå tillsammans. 
 • Visa rubriken till artikeln - förutspå vad ni tror den kommer att handla om. 
 • Gör en begreppskarta av valda ord. Översätt ord om eleverna har ett annat modersmål. Låt dem förklara för varandra vad orden betyder. 
 • Titta på hur texten är uppbyggd. 
 • Skapa ordmoln, arbeta med förståelsen av orden och låt eleverna förutspå vad texten kommer att handla om. 
 • Ge eleverna första meningen i texten. Hur tror de att texten fortsätter? 
 • Presentera ämnet på artikeln - arbeta med ett VÖL-schema. Låt eleverna skriva i vad de redan vet om ämnet, låt dem formulera frågor som de vill ha svar på och efter ni har läst artikeln skriver de ner vad de har lärt sig.
 • Använd arbetsbladet från en läsande klass som följer både före, under och efter läsning

Under läsning: Arbeta med aktiv läsförståelse

 • Läs översiktligt, modellera genom att ställa frågor på och bortom texten, gör associationer,
 • Finns det en ingress? Vilken information får ni? Svarar den på frågorna Vem, Hur, När, Vad, Var? 
 • Pausa läsningen och diskutera vilken information ni hittar, vilka språkliga drag finner ni,
 • Diskutera vad ord betyder - ge inte bara eleverna svaret utan träna och modellera läsförståelsestrategier som tränar dem att ta reda på vad ordet betyder - läs om meningen, läs före och efter ordet, har ordet någon pre-eller suflix, kan de någon annat ord som liknar de här ordet, vilken ordklass tillhör ordet, kan ordet bytas ut, finns det synonymer till ordet etc. 
 • Källkritik: Diskutera syftet med texten, varför är den skriven, av vem är den skriven och till vem är den skriven? Var är den publicerad? Är det en pålitlig källa? 
 • Ta ut kärnmeningar och nyckelord. 
 • Skriv upp ord eleverna tycker är svåra eller vill veta mer om i en lista vid sidan om.
 • Fyll i en tankekarta. 
 • Ställ frågor i textens marginal och låt eleverna besvara dem allt eftersom de läser. 
 • Högläs, parläs, svansläs, körläs etc. 
 
Efter läsning: Bearbeta och fördjupa informationen
 • Gå tillbaka till VÖL-diagrammet och se om eleverna fick svar på sina frågor.
 • Gör sanna/falska påståenden om texten och låt eleverna besvara. Eller låt eleverna skapa påståenderna.
 • Skriv upp innehållet i en tabell, tidslinje etc. 
 • Sammanfattar innehållet i ett bestämt antal ord.  
 • Sätt en ny rubrik eller underrubriker till texten 
 • Låt eleverna hitta en bild som passar till texten och låt dem motivera sina val
 • Låt eleverna rita en bild som passar till texten
 • Låt eleverna formulera intervjufrågor som de skulle kunna ställa till en person som artikeln handlar om.
 • Gestalta en talkshow där en ställer frågorna och den andra besvarar (och går in i rollen som aktör)
 • Låt eleverna/eller tillsammans fördjupa er i ämnet artikeln handlar om.
 • Skapa ett kollage - samla bilder och texter och sätt ihop. 
 • Pardiktamen. Eleverna har samma text men med olika luckor i texten. De ska hjälpas åt att fylla i varandras texter med ryggarna mot varandra.
 • Lucktexter. Efter texten har lästs så arbetar eleverna med lucktexter. Ett bra sätt att arbeta med ordförståelse fokuserad på t.ex. grammatik (fokusera på en ordgrupp och ta bort några verb, substantiv, sambandsord, substantiv etc.) eller på generell ordkunskap. Antingen kan orden som saknas ligga vid sidan om som stöd eller tas de bort helt. Elevspel har ett bra verktyg för att göra lucktexter. 
 • Expertgrupper som arbetar med att läsa olika artiklar. Blanda sedan grupperna i nya med en medlem från varje grupp. Eleverna delger sedan varandra innehållet från artiklarna. Här passar det även bra att arbeta med presentationsteknik, göra tankekartor etc. 
 • Skriv loggbok. Sammanfatta en nyhetsartikel varje dag. Efter läsning kan nyckelord tas ut ur texten för att användas vid sammanfattningen. Beroende hur säkra eleverna är kan olika former av stöttning användas (modellerande av lärare, parvis, enskilt, EPA- enskilt, par, alla)
 • Skärmkorsord - här hittar ni bra digitalt redskap för att skapa korsord. 
 • Sök efter ord i ordflätor - här hittar ni bra digitalt redspal för att skapa ordflätor. 
 • Låt eleverna formulera frågor om textens innehåll och sedan byta och besvara varandra. Träna på att använda frågeord och ställa frågor bortom raderna.
 • Låt eleverna skriva frågor på post-it lappar. Sätt upp alla på tavlan. Sortera dem efter på, mellan och bortom raderna.
 • Ställ egna öppna frågor och låt eleverna diskutera - kör gärna EPA (alla får fundera först enskilt, sedan delger de varandra sina tankar i par och sedan lyfter ni tankarna i helklass)
 • Gör en dictogloss
 • Formulera frågor - låt eleverna göra om dessa till påståenden
 • Sammanfatta texten i en mening
 • Har dina tankar ändras av (transformerats) av artikeln? Väcktes några nya tankar hos er? EPA
 • Skriv en faktaruta till artikeln: Svara på frågorna: Vad? Vem? Var? När? 
 • Kolla upp var artikeln utspelar sig på en karta
 • Ta fram en bild som passar till artikeln - låt eleverna formulera en bildtext
 • Skapa en ordlista över viktiga ord - översätt dem om eleverna har ett annat modersmål
 • Låt eleverna formulera frågor vars svar inte går att finna i texten - låt dem sedan svara varandra eller välj ut några som alla besvarar enskilt. Låt dem börja meningen med "Jag tror..."
 • Klipp sönder texten i olika delar - låt eleverna i grupper sätta ihop texten igen.
 • Gör om den skrivna texten till en muntlig framställning. Låt eleverna gå in i rollen som nyhetsläsare och presentera. (Titta på nyhetssändningar och prata om intonation) 
 • Gör om texten och skriv en dikt/micronovell
 • Gå utanför artikeln och skriv om vad som händer med personerna efter att händelsen har utspelat sig.
 • Skriv ett brev till en av personerna i artikeln
 • Gå in i rollen som en av personerna  i nyheten och skriv ett brev till en vän. Förklara vad du varit med om.
 • Gå in i rollen som en av personerna i nyheten och skriv ett dagboksinlägg.
 • Diskutera orsaker och konsekvenser till händelsen. 
 • Rita en storyboard eller serie över händelserna i nyheten.
 • Gå in i rollen som vittne och skriv en ögonblicksbild som passar till händelsen

 

Skolverket har publicerat texten: "Textsamtal före, under och efter läsning av sakprosatexter"

Bloggen "Plugga svenska" har skrivit ett informationsrikt inlägg om ämnet. 

Vilka aktiviteter brukar ni göra innan, under och efter läsning? Tipsa gärna!