Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Reportage

Kategori: genrepedagogik, lektionsplanering

Min undervisning i SV och SVA åk 4-9 utgår för det mesta från ett genrepedagogiskt tänk. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får olika texttyper explicit undervisade för sig. Sedan återkommer de här många gånger och för varje gång kan eleverna utvecklas på en högre nivå. 

Så här är lite tankar och förhoppningsvis inspiration hur man kan arbeta med reportage.

Oavsett årskurs arbetar jag med cirkelmodellen när vi påbörjar arbetet med en ny textgenre.

Kort sett ser planeringen ut så här:

* Vi går igenom vad som är typiskt för textgenren – innehåll, struktur och språkligt.
* Vi läser flera modelltexter och kollar på genretypiska dragen. Eleverna läser även elevexempel och ger omdömen på dessa. Fortfarande fokus på innehåll, struktur och språk.
* Vi skriver texter tillsammans. Oftast fokuserar vi på olika delar i texten och tränar dessa. T.ex. i reportage skriver vi intervjuer och ögonblicksbilder tillsammans.
* Eleverna skriver en egen text. Nu startar skrivprocessen – eleven planerar, skriver utkast, kamratrespons, bearbetar, respons av mig, bearbetar och får en bedömning på arbetet. 
Här är ett exempel på hur en planering kan se ut för åk 9 SVA (eleverna har varit i Sverige ca 1,5 år). 
 
Vi börjar alltså med att gå igenom genren. Vi ser på filmer och har genomgångar. På min Padlet nedan kan ni hitta inspiration till fas 1. Här är även sammanställd fakta om reportage: 
 

Gjord med Padlet
 
Att läsa andra elevexempel är mycket effektivt både för att eleverna får goda förebilder i skrivandet samt inspiration till sitt eget skrivande. Det synliggör även vad eleverna ska ha med i innehåll, struktur och språk. Här kan ni läsa fyra olika reportage skrivna av elever i åk 6. 
 
Vi brukar alltid läsa något/några elevexempel tillsammans och diskutera dem. Sedan brukar eleverna läsa egna och ge respons. Här hittar ni en mall som både kan användas av lärare samt av eleverna för kamratrespons.
Här är även en Notebook som presenterar kamratresponsen.   Själklart är att kunna ge konstruktiv respons något som eleverna behöver träna på och som allt sker det gradvis med en progression i svårigheten. Mycket stöttning och modellerande från läraren så ökar elevernas säkerhet och de har god vinning av det här arbetet genom att de får möjlighet att resonera objektivt över en text. Det hjälper dem att öka deras medvetenhet om hur ett reportage ska skrivas. De här kunskaperna drar de sedan nytta av när de ska göra självbedömning av sin egen text. 
 
När eleverna har fått möjlighet att i helklass/grupper/individuellt diskutera textexempel så tränar vi skrivande. Ta några exempel och skriv först tillsammans. T.ex. reportage om frisörer, miljöförstöring, fotbollstränaren eller precis vad ni vill - hur kan vi gestalta ögonblicksbild som passar (använd alla sinnen, vad ser ni? hör ni? luktar? smakar? känner?) här är det bra att väva in funktionell grammatik - adjektiv, adverb, verb. Skriv tillsammans, i grupp och individuellt till alla känner sig säkra. Eleverna kan även med fördel ge kamratrespons även på sådana här kortskrivande uppgifter. 
 
Efter föregående skrivuppgift tränar vi intervjuer. Här är en uppgift eleverna kan göra.  Modellera gärna hur eleverna kan skriva om direkt tal till indirekt och vice versa.
 
Sedan brukar eleverna vara redo och väldigt sugna på att skriva sina egna reportage. Jag brukar låta dem välja ämne helt fritt. Först planerar de sitt reportage. Ge dem i läxa att genomföra en intervju och sedan skriver ni på lektionstid. Här är en Notebook som tar upp några viktiga punkter i planeringsfasen. 
 
Sen är det bara att följa skrivprocessens olika delar: