Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Mikroläsning: Frågor i marginalen

Kategori: läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 

Ett tips på hur man kan arbeta språkutvecklande inom läsförståelse är att använda frågor i marginalen. Det går helt enkelt ut på att använda en text (vilken som) och som läraren förarbetar genom att formulera frågor i marginalen av texten. Syftet är sedan att modellera tankar som skapas under läsningen. Målet är att eleverna ska tillägna sig strategier som de sedan kan använda sig av i sin egen läsning. 

Huvudidéen är att frågorna ska komma under läsning, inte efter läsningen. Väntar vi med frågorna till efter så behöver hjärnan omarbeta all text igen. Det blir mycket arbete för korttidsminnet. Tanken kommer undertiden vi läser och vi löser de språkliga frågorna allt eftersom texten bearbetas. 

Det finns stora fördelar med att arbeta på ett liknande sätt i NO och SO där eleverna ska hantera en stor textmassa och möta många nya ord och begrepp. Beskrivande innehåller en stod andel ord av: nominaliseringar, abstrakta begrepp, passiv form allmän akademiska ord och uttryck, ord med olika modalitet och underförstådda samband. Dessa kan vi inte ta för givet att eleverna kan tolka. Vi behöver undervisa explicit och skapa en diskussion där eleverna får interagera med varandra och använda sitt språk. 

 
 
 
(Tryck på bilden om du vill ha den i ett större format i Google Drive)
 
Metod 1: Läraren modellerar för eleverna. Läser högt och stannar upp för att diskutera sina tankar högt. Låt eleverna komma till tals genom att både prata med varandra och i helklass.
 
Metod 2: Eleverna läser och diskuterar med varandra. De turas om att ställa frågorna till gruppen. Här går det att arbeta både med lärarförberedda texter som redan har frågor eller om eleverna har tränat flera gånger, låta dem formulera egna frågor. 
 
Metod 3: Egen läsning. Går ju såklart att använda det till också. Men interaktionen är viktig i klassrummet. Synliggör elevernas läsning på något sätt och stötta dem i att tanke och språk hänger ihop. 
 
 
Texten är lånad av Minibladet där ni kan hitta aktuella nyhetsartiklar på två olika lättlästa nivåer. Väldigt användbart i undervisningen. 
 

Vill ni läsa mer om frågor i marginalen och språkutvecklande metodik så tipsar jag om: 

 • Wiksten, Maria & Kindenberg, Björn (2015). Språkutvecklande SO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Första upplagan Stockholm: Natur & Kultur
 • Kindenberg, Björn & Wiksten, Maria (2017). Språkutvecklande NO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur
 

Mikroläsning: Kurdistan blir självständigt

Kategori: Allmänt, läsaktiviteter, läsförståelse, lässtrategier, mikrolektion

 
Dags för första mikrolektionen i läsning som kommer utgå från olika läsförståelsestrategier. Lektionsupplägget är tänkt att passa åk 4-6 och ta ca 40 min. 
 
Innan läsning:
 • Skriv ordet "självständighet" på tavlan. 
 • Kör EPA med eleverna (enskilt, par, alla): Låt eleverna först reflektera skriftligt över ordet själv. Sedan parar de ihop sig i mindre grupper. Alla läser sina reflektioner högt för gruppen. Tid gör gemensam reflektion. Tänkte ni lika? Olika? Ändrade någon sitt tänkande efter att de tagit del av andras? Reflekterar sedan i helklass. 
 • Visa på en karta vilket område som är Kurdistan. Berätta att de vill bli självständiga.
 
Läs texten:
 
 
Högläs texten för eleverna. Stanna upp och gör tankestopp. Reflektera högt över ord. Formulera frågor och gör inferenser. 
 
Efter läsning:
 
Diskutera: 
 • Vad menas med "symboliskt val"?
 • Vet vi något annat område som har en egen kultur, men som inte är ett självständigt land?
 • Varför är det komplicerat att bli ett eget land?
 • Varför tror du att författaren nämner FN och USA?
 • Varför tror du att det här är en viktig nyhet?
 • Låt eleverna ta reda på någon fakta om Kurdistan och om hur människor lever där. 
 
 

Mikrolektioner i läsning

Kategori: lektionsplanering, läsaktiviteter, lässtrategier, mikrolektion

 

Olika lektionsupplägg och planeringar är populära inlägg på bloggen. Därför kommer jag skriva lite extra om det i  tio inläggen. Den här gången fokuserar jag på läsning av nyhetsartiklar och ger förslag på en aktuell artikel och hur man som lärare kan arbeta före, under och efter läsningen. Lektionerna är tänkt att passa åk 4-6 och ta ca 40 min. Lektionens mål är att eleverna ska utveckla läsförståelsestrategier genom stöttning, interaktion och språkutvecklande arbetssätt. Den viktigaste nyckeln till lektionen är du som lärare och att du modellerar ditt sätt att tänka när du läser text. På det sättet får eleverna själva strategier som de kan använda sig av när de läser. Du ansvarar även för att eleverna får interagera med varandra och få mycket talutrymme vilket bidrar till att de får använda och utveckla sitt språk. 

 

Lektionernas tre nyckelbegrepp är: 

Textualitet: Utgå från det som är bekant och vardagsnära hos eleverna. Börja med att samla ihop deras förförståelse. Från det mer vardagsnära arbetar ni sedan vidare successivt mot det mer specifika ämnesspråket. 

Interaktion: Eleverna ska ha det största talutrymmet. De behöver både interagera med varandra och med dig som lärare. De behöver även inteagera med texten och skapa sin egen förståelse av det lästa. 

Stöttning: Genom ditt modellerande ger du eleverna stöttning. Tänk högt när du läser en text. Ställ frågor till texten. Gör inferenser. Förutspå och diskutera språkliga konventioner. Jag ger även förslag på olika former av stöttning som kan ges före och efter läsningen. 

Alla inlägg i serien "mikroläsning" kommer att inledas med symbolen av böcker, så att ni enkelt kan hitta dem. 

Hoppas ni kommer att ha nytta av lektionen och finna inspiration! Om någon dag kommer första lektionen.