Linas lärarrum

Allt om språkutveckling - lektioner, metoder, böcker, forskning, tips och tankar.

Tvåspråkig läsförståelse

Kategori: flerspråkighet, läsaktiviteter, läsförståelse

Varje år blir jag förvånad hur intensiv den här perioden är. Flera nyanlända elever som börjar, betyg och omdömen som ska skrivas, överlämningar till gymnasiet som ska göras, organisering inför hösten och projekt som ska knytas ihop och även de som ska starta. Det har inte funnits mycket tid för bloggen. Men nu är det lite välbehövlig långhelg. 
 
I veckan arbetade jag med tvåspråkig läsförståelse som jag tänkte beskriva här för er. Jag lånade en text från lektion.se som publicerats av Christina Rosenkvist. Texten heter Läsförståelse sommar. I elevgruppen var två arabisktalande och en engelsktalande elev som varit i Sverige ca 8 veckor. 
 
Jag började med att översätta texterna till elevernas modersmål. Ni vet väl att ni med ett klick kan översätta texter till en mängd olika språk genom google document? Bara gå in under verktyg och väljd översätt. Det mesta blir rätt översatt och även om det kan bli några små fel så erbjuder det ändå en bättre förförståelse och möjlighet till att jämföra språken.
 
 
Efter att eleverna läst sina texter så högläste jag texten på svenska i ett långsamt tempo. 
 
Sedan bröt jag ner texten till meningsnivå. Vi läste mening för mening, jag läste, eleverna läste och vi använde bildkorten som jag har gjort med hjälp av Widgit Online. De här kan också göras tvåspråkiga men här har jag endast bild och svensk text. Jag la ut alla korten på bordet och när vi hade läst en mening så valde eleverna de bilder som hörde till meningen. Sedan översatte de meningen till sitt modersmål.
 
 
 
Eleverna svarade sedan på frågor om texten på sitt modersmål och till sist även på svenska. Efter läsmomentet gjorde vi en tankekarta över ord som hörde till sommaren och sedan skev vi gemensamt en text om sommaren. Eleverna avslutade sina texter med att rita en bild över någonting som hade med sommaren att göra. 
 
 
 

Inspireras av olika arbetssätt kring läsförståelse

Kategori: länktips, läsaktiviteter, läsförståelse

Utbildningsradion är en oändlig källa till kunskap och inspiration i mitt arbete. Förutom alla bra program de producerar för elever så finns det även mycket fortbildning för oss lärare. 
 
En serie UR har tagit fram är Läsförståelse. Här berättar bland annat läraren Åsa Edenfeldt om hur hon arbetar med aktiv läsning på gymnasiet. Bland annat säger hon att hennes undervisning har förändrats under de senare åren och att tidigare fokuserade hon mer på läslust än läsutveckling. Hon betonar även vikten av att variera undervisningen och att bearbeta det lästa gemensamt. Jag tycker att hennes undervisning verkar ha en bra balans mellan elevaktivitet, diskussioner, skrivande, lärarledning och stöttning. Kolla gärna, länk i bilden. 
 
 
 
 
 
I serien tipsar även olika pedagoger på UR om sina bästa tips för att arbeta med aktiv läsning. De här tipsen är användbara oavsett vilket stadie man arbetar på. Nedan ser ni titlarna och en kort sammanfattning av varje avsnitt. 
 • Synliggöra elevernas läsning - synliggöra var eleverna befinner sig och vad som krävs för att nå upp till nästa nivå. 
 • Locka fram inre bilder - backa bandet och komma över trösklar. Anpassa texterna och arbeta genom samtalet. Våga dela med sig av sina reflektioner och de inre bilder som skapas genom läsningen. Ge texten en kontext. 
 • Arbeta med publika texter - arbeta med texter som existerar på riktigt. Motivera eleverna med att använda sig av mottagarperspektivet.
 • Bearbeta texten i förväg - högre upp i åldrarna bli texterna med abstrakta. Använd läromedeltexter. Arbeta med förförståelse genom att vidga ordförståelsen och bildstöd.
 • Tidsbestäm läsningen - avsätt tid för läsning istället för antal sidor. 
 • Läs digitalt tillsammans - hur påverkas läsningen genom digitalisering? Nya dimensioner tillkommer. Solla och sovra i flödet.  
 • Markera och sammanfatta - studieteknik. Ta ut nyckelord och innehållsrika meningar. Återberätta innehållets kärna. Modellera lässtrategier. 
 
 
 

På, mellan och bortom raderna

Kategori: litteraturtips, läsaktiviteter, läsförståelse

Emma Frey-Skott har skrivit handledningen "På, mellan och bortom raderna" och ger i materialet praktiska tips på hur lärare kan arbeta med 12 olika skönlitterära böcker på mellanstadiet. Hon var vänlig och skickade mig ett recensionsexemplar och här kommer mina summerande tankar:  
 
 
Handledningen kan beställas från Natur & Kultur.
På deras hemsida finns även ett smakprov att läsa.
Boken går självklart att beställas även från andra sidor så som Adlibris och Bokus
 
Teoretisk bakgrund
I den teoretiska bakgrunden lyfts författarna Barbro Westlund, Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin och Lucy Calkins fram och vikten av att lärarna aktivt måste undervisa i läsförståelsestrategier. Elevernas förförståelse behöver aktiveras, innehållet skapas i mötet mellan läsaren och texten, explicit undervisning samt vikten av engagerad läsning. Handledningen är dock ingen teoretiskt genomgång utan fokuserar på det praktiska arbetet vilket jag tycker är bra. Vill man läsa vidare om teorier så tipsas det om litteratur. Förutom den läsningen som nämns i "På, mellan och bortom raderna" skulle jag vilja lägga till:
 
 • Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur
 • Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013
 • Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. 2., uppdaterade utg. Stockholm: Natur & kultur
 • Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning: en bro mellan teori och praktik. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur
Vill man förkovra sig i litteraturvetenskap (vilket ger oss en bra utgångspunkt när vi ska strukturera upp aktiviteter kring läsning) så är två av mina favoriter: 
 • Kjersén Edman, Lena (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur
 • Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur
Upplägg
I "På, mellan och bortom raderna" ges förslag på vilka böcker som kan läsas i de olika årskurserna. Jag tycker att urvalet har en bra spridning både kring teman och att huvudpersonerna är jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Genrerna på litteraturen sträcker sig både över historisk litteratur, fantasy, vänskap, äventyr, verklighet, övernaturligt och utsatthet. I handledningen ges en kort resumé av handlingen samt ett författarpoträtt och därefter ges läsförståelseuppgifter till böckerna. Frågorna är kopieringsmaterial som är utformade som smidiga kort som kan delas ut till eleverna för att t.ex. klistras in i en loggbok. Varje fråga är markerad med en symbol som ger anvisningar om på vilken nivå frågan är ställd. 
 
Förslag på upplägg
I det här kapitlet ges det förslag på hur litteraturen kan introduceras för klassen, hur läraren kan arbeta med högläsning, enskild läsning samt läsgrupper. Praktiska råd är alltid välkomna och här hade jag faktiskt önskat fler förslag där teori omvandlas till användbara tips som kan användas både före, under och efter läsningen. Dock finns det bra kopieringsunderlag: notislappar, Venn-diagram, läslogg, tankekarta, bokrecension och två olika läsprotokoll. Här hade även kopieringsunderlag för författarporträtt och några som rör begreppsträning passat in. Det hade även varit intressant att få inspiration på olika sätt som böckerna kan slutredovisas på. 
 
 
 
Frågekorten
Till varje bok finns de olika frågekort med symboler som visar om frågan rör sig på, mellan eller bortom raden. Tydligt och bra! Ordet berätta överanvänds men på några ställen överraskas jag och ser förklara och motivera. De här hade jag velat ha fler av. Även andra språkhandlingar som: beskriv, jämför, diskutera, redogör för, argumentera, illustrera, sammanfatta etc. Bra att börja tidigt och använda de korrekta beskrivningarna för dessa språkhandlingar. Det underlättar för eleverna när de kommer upp i de högre årskurserna. 
 
Summering
"På, mellan och bortom raderna" är överlag en mycket användbar handledning och jag tror att många lärare kan finna inspiration här. I framtiden hoppas jag vi får se fler liknande lärarhandledningar som underlättar för lärare att arbeta med läsning. Hade varit roligt om de även kom ut fokuserade på olika teman eller där sakprosatexter får stå i fokus.