Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

UR

Kategori: flerspråkighet, länktips, nyanlända, svenska som andraspråk

UR gör ett fantastiskt arbete för oss pedagoger. Deras uppgift är att "bredda, stötta och komplettera" det pedagogiska utbud som finns på marknaden. Det tycker jag de lyckas väldigt bra med. Dels har de flera olika program som är tacksamma att använda sig av direkt i undervisningen med eleverna. Men de har även flera program som vänder sig till pedagogerna och fortbildning. Här är några av de programserier som jag varmt rekommenderar till er som arbetar med flerspråkiga elever:

 
Modersmål på väg
 
Vi får följa några modersmålslärares vardag. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara brobyggare mellan elever, föräldrar och samhälle. Varje lärares vardag ser olika ut. Några arbetar ensamma medan andra har ett väl utvecklat samarbete med andra lärare.
http://urskola.se/Produkter/190378-Modersmal-pa-vag-Yin-Fei-undervisar-i-mandarin#Om-serien
 
 
Språket bär kunskapen
 

Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Skolverket efterlyser det, och Pisa-undersökningen bekräftar behovet. Men ämneslärare har mycket som ska in i sitt ämne och många anser också att de inte har tillräckliga specialkunskaper i svenska. I två program följer vi hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Till vardags undervisar Karin Rehman nyanlända i svenska på SPRINT-gymnasiet i Stockholm och Teresia Brzokoupil är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka.
 
 
Lärlabbet x 4 (2016)
 
Tema: Nyanlända elever
4 avsnitt: Mottagandet, Inkludering, Lärandet Samverkan
 
 
Lärlabbet x 3 (2017)
Tema: Nyanlända och sen då?
3 avsnitt: Steget till ordinarie klass, Vara trygg och höra till, Att utveckla kunskaperna
http://urskola.se/Produkter/198532-Larlabbet-Steget-till-ordinarie-klass
 
 
Didaktorn: Myter om flerspråkighet
 
Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.
 
 
Lärarrummet: Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien (radio)
Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?
 
 
UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus x 6 föreläsningar
Föreläsningar från konferensen Flerspråkighet i fokus. Inspelat 13-14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning
 
 
 
 

Translanguaging

Kategori: svenska som andraspråk, translanguaging

När jag började lågstadiet så var det kring i Jugoslavien och det kom många nyanlända till vår klass. Det jag kommer ihåg var att vår klasslärare förbjöd dessa elever att tala sitt modersmål i skolan. De skulle lära sig svenska. 
 
Så skulle nog förhoppningsvis inte någon lärare säga idag men vi har en lång bit kvar att gå för att höja statusen för nyanländas språk i skolan. Translanguagin är en relativt ny vetenskap som det forskas mycket inom just nu. Sverige ligger efter bland annat USA när det kommer till publikationer och implementering av synsättet. Men vi är på gång. I höst (augusti?) ger Natur och Kultur ut två böcker i ämnet: 
 
 
Här beskrivs ett nytt paradigm för undervisning av elever med svenska som andraspråk, vilket benämns translanguaging. I stället för att ensidigt utgå från endast andraspråket svenska används elevernas alla språkliga resurser för lärande, vilket den senaste internationella forskningen har visat gynnar såväl språk- och identitetsutveckling samt kunskapsinhämtning hos flerspråkiga elever. (Natur och Kultur) 
 
 
Författare till boken är Gudrun Svensson, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Här finns en intressant artikel om arbetet på Centrumskolan i Växjö där Gudrun Svensson har varit delaktig.
 
I videon nedan pratar Gudrun Svennson om bland annat transluanging. 
 
 
Den andra boken som Natur och Kultur ger ut om Translanguaging är skriven av Ofelia Garcia och Li Wei. Båda författarna har en imponerande meritlista och föreläser ofta runt om i världen. 
 
 
Boken inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet kan bidra med som en undersökande, nyskapande och omskapande kraft.
    • hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,
    • hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling,
    • hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.                                                                (Natur och Kultur)
 
Föreläsning med Li Wei:
 
 
 
Föreläsning med Ofelia Garcia:
 
 
Translanguing handlar om att se alla språk som en resurs i elevens lärande. Statusen på andra språk än svenska måste höjas och tas tillvara på i undervisningen. Alla språk är lika värdefulla. Kan eleven inte säga/skriva det på svenska. Låt dem göra det på ett annat språk de behärskar och låt språken utvecklas parallellt med varandra. 
 
Vi vet att språk och tanke hör ihop. Begränsar vi en nyanländ till att endast kommunicera sina tankar på ett språk som inte är fullt så utvecklat kommer det här i sin tur avgränsa och hindra den kognitiva utvecklingen. Språk hör även ihop med identitetsutvecklingen. Elever som kommer till Sverige har med sig en mängd erfarenheter och kunskaper som behöver få uttryckas. Det är viktigt att dessa erfarenheter och elevens språk får ett värde för eleven. 
 
Tänk även vilken tillgång och vilka globala möjligheter det öppnar upp för eleverna när de behärska flera olika språk. 
 
En lärare som verkligen har förstått att flerspråkighet är en resurs i klassrummet är läraren Andy Brown vars videos verkligen är inspirerande. 
 
 
Vill ni fördjupa er mer i translanguaging så har NC sammanställt länkar till läsvärda artiklar och sevärda klipp. Här finns det mycket att förkovra sig i. 
 
Jag tar väldigt gärna emot fler tips, både på läsvärd litteratur eller sevärda filmklipp. Men framför allt om hur ni arbetar med translanguing i ert klassrum. Tipsa gärna om blogginlägg.  
 
 

Bereda en skola för mottagande av nyanlända

Kategori: nyanlända, svenska som andraspråk

Sist jag skrev i bloggen så nämnde jag att jag höll på att byta jobb. Vad har jag då sysslat med på min nya skola sedan i höstas? 
 
Min uppgift är att arbeta som SVA-koordinator och min första uppgift var att organisera upp undervisningen i SVA på skolan. Skolan har ungefär 450 elever i åk 1-9 och cirka 50 av dessa läser nu efter kursplanen i SVA. När jag kom dit fanns det ingen lärare i ämnet, ingen undervisning, ingen lokal, inga beslut och inga rutiner. Skolan tar emot cirka fem nyanlända elever varje termin och dessa har tidigare slussas ut direkt i klass och förväntades följa ordinarie undervisning oberoende av tidigare skolbakgrund och erfarenheter (!). Troligtvis ser det ut på liknande sätt i fler skolor runt om i landet som har en bakgrund av att ha en relativt homogen elevgrupp med få elever med annat modersmål än svenska. Det är en stor utmaning att rusta och organisera en skola som inte har någon erfarenhet. Just av den anledningen vill jag dela med mig av mitt arbete och mina erfarenheter i hopp att det kan hjälpa och underlätta för någon.  
 
Hur börjar man när man börjar från noll? Först försökte jag ta reda på vilka elever som borde läsa efter kursplanen i SVA. Jag letade bland anteckningar, i arkivet, kontaktade lärarna, samlade in texter och gjorde ett ordentligt grovjobb med bedömning och analys. Rektorerna hade höftat ut att det var ungefär 10 elever som nog skulle läsa SVA men min siffra hamnade som sagt på runt 50. Cirka 20 av dessa var dessutom nyanlända.
 
Då jag är ensam lärare i SVA på skolan försöker jag täcka upp så mycket det går. Vissa elever har nu anpassad studiegång med mycket extra undervisningstid i SVA, andra läser det mesta av sin tid inkluderat i SV där jag endast är med i vissa tillfällen. Individanpassningen är stor och utgår från elevernas behov. Mitt arbete går inte endast ut på att undervisa dessa elever utan även på att synliggöra dem. Därför sitter jag nu med i EHT och har en stående punkt i veckans dagordning där jag har möjlighet att lyfta tankar och elevers röst och behov. Jag har även skapat ett eget mötesrum för SVA i lärportalen som skolan använder sig av där jag kan samla och nå ut med information, rutiner, checklistor för språkutvecklande arbetssätt, anpassningar för nyanlända etc. All information följs upp av att jag är ute i arbetslagen, presenterar och går igenom den. 
 
En annan viktig del av mitt arbete är att rusta skolan för mottagande av nyanlända elever och därför har jag skrivit ner flera rutiner  och arbetsgångar när det gäller mottagande, studiehandledning och kartläggning. Dessa finner ni här: (Fritt att låna och inspireras av för eget arbete men behöver såklart anpassas efter skolans organisation och förutsättningar). 
 
 
 
Dessutom går nu alla lärarna inklusive rektorerna Gibbonskursen som utgår från boken Stärk språket, Stärk lärandet av Pauline Gibbons. Kursmaterial hittar ni på Nationellt centrum för svenska som andraspråks hemsida (rekommenderas!!) 
 
Så en bit på väg är vi allt mot att vara en skola som är bättre rustade för att tillgodose behoven hos elever med ett annat modersmål. Har ni tips, erfarenheter eller idéer på hur vi kan fortsätta arbetet i rätt riktning är ni mer än välkomna att lämna en kommentar.