Linas lärarrum

Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Translanguaging

Kategori: svenska som andraspråk, translanguaging

När jag började lågstadiet så var det kring i Jugoslavien och det kom många nyanlända till vår klass. Det jag kommer ihåg var att vår klasslärare förbjöd dessa elever att tala sitt modersmål i skolan. De skulle lära sig svenska. 
 
Så skulle nog förhoppningsvis inte någon lärare säga idag men vi har en lång bit kvar att gå för att höja statusen för nyanländas språk i skolan. Translanguagin är en relativt ny vetenskap som det forskas mycket inom just nu. Sverige ligger efter bland annat USA när det kommer till publikationer och implementering av synsättet. Men vi är på gång. I höst (augusti?) ger Natur och Kultur ut två böcker i ämnet: 
 
 
Här beskrivs ett nytt paradigm för undervisning av elever med svenska som andraspråk, vilket benämns translanguaging. I stället för att ensidigt utgå från endast andraspråket svenska används elevernas alla språkliga resurser för lärande, vilket den senaste internationella forskningen har visat gynnar såväl språk- och identitetsutveckling samt kunskapsinhämtning hos flerspråkiga elever. (Natur och Kultur) 
 
 
Författare till boken är Gudrun Svensson, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Här finns en intressant artikel om arbetet på Centrumskolan i Växjö där Gudrun Svensson har varit delaktig.
 
I videon nedan pratar Gudrun Svennson om bland annat transluanging. 
 
 
Den andra boken som Natur och Kultur ger ut om Translanguaging är skriven av Ofelia Garcia och Li Wei. Båda författarna har en imponerande meritlista och föreläser ofta runt om i världen. 
 
 
Boken inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet kan bidra med som en undersökande, nyskapande och omskapande kraft.
    • hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,
    • hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling,
    • hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.                                                                (Natur och Kultur)
 
Föreläsning med Li Wei:
 
 
 
Föreläsning med Ofelia Garcia:
 
 
Translanguing handlar om att se alla språk som en resurs i elevens lärande. Statusen på andra språk än svenska måste höjas och tas tillvara på i undervisningen. Alla språk är lika värdefulla. Kan eleven inte säga/skriva det på svenska. Låt dem göra det på ett annat språk de behärskar och låt språken utvecklas parallellt med varandra. 
 
Vi vet att språk och tanke hör ihop. Begränsar vi en nyanländ till att endast kommunicera sina tankar på ett språk som inte är fullt så utvecklat kommer det här i sin tur avgränsa och hindra den kognitiva utvecklingen. Språk hör även ihop med identitetsutvecklingen. Elever som kommer till Sverige har med sig en mängd erfarenheter och kunskaper som behöver få uttryckas. Det är viktigt att dessa erfarenheter och elevens språk får ett värde för eleven. 
 
Tänk även vilken tillgång och vilka globala möjligheter det öppnar upp för eleverna när de behärska flera olika språk. 
 
En lärare som verkligen har förstått att flerspråkighet är en resurs i klassrummet är läraren Andy Brown vars videos verkligen är inspirerande. 
 
 
Vill ni fördjupa er mer i translanguaging så har NC sammanställt länkar till läsvärda artiklar och sevärda klipp. Här finns det mycket att förkovra sig i. 
 
Jag tar väldigt gärna emot fler tips, både på läsvärd litteratur eller sevärda filmklipp. Men framför allt om hur ni arbetar med translanguing i ert klassrum. Tipsa gärna om blogginlägg.